Jesteś tutaj

MRI

Wersja do wydrukuWersja PDF

2D FT – dwuwymiarowa transformacja Fouriera, operacja matematyczna stosowana w
obrazowaniu warstwowym 2D

3D FT – trójwymiarowa transformacja Fouriera, operacja matematyczna stosowana w
obrazowaniu objętościowym 3D

Angiografia rezonansu magnetycznego(ARM) - w przeciwieństwie do konwencjonalnej
angiografii rentgenowskiej technika ARM nie wymaga właściwie użycia środków
kontrastujących. Sama różnica wartości pomiędzy magnetyzacją poprzeczną krwi
wpływającej do naczyń a magnetyzacją stacjonarnych tkanek wystarcza do uzyskania
dobrego kontrastu. Za pomocą ARM możemy uwidocznić zarówno morfologię układu
naczyniowego jak i określić prędkości przepływu w wybranych naczyniach.


BOLD (blood oxygen level dependent) – zależność intensywności sygnału MRI od poziomu
utlenienia krwi.

CP-MAS (ang. Cross Polarization Magic Angle Spinning) – w technice tej wykorzystuje się
zjawisko cross-polaryzacji, czyli "przeniesienia" polaryzacji z jądra protonu na mniej czułe
jądra.

Czas relaksacji T1 - charatkterystyczna stała czasowa procesu relaksacji podłużnej(spinowo-
sieciowej) tj. Czas potrzebny do powrotu ukł. Do poprzedniego stanu równowagi, dokładnie
odtworzenia 63% magnetyzacji podłużnej.

Czas relaksacji T2 - charakterystyczna stała czasowa procesu relaksacji
poprzecznej(spinowej) tj. Czas zaniku 63% wartości relaksacji poprzecznej.

Czas TE( Time of Echo) - Czas od momentu wzbudzenia impulsem RF do uzyskania sygnału
echa.

Czas TR( Time of Repetition) - Czas pomiędzy dwoma impulsami echa spinowego; czas
powtarzania.

Częstość kątowa - częstość rotacji, którą wyraża się w jednostce kąta na sek.

Częstotliwość (częstość) - określa liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w
jednostce czasu. W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc(Hz). Częstotliwość 1 herca
odpowiada występowaniu jednego cyklu w ciągu 1sekundy.

Echo spinowe, SE - polega na przywróceniu koherencji, czyli spójności spinów, które uległy
dekoherencji, tj. Oddziaływanie obiektu kwantowego z otoczeniem w sposów nieodwracalny,
w skutek procesów relaksacji spinowej. Na zjawisku echa spinowego opiera sie technika
impulsowa.

FA (Flip Angle) – kąt odchylenia wektora momentu magnetycznego M od kierunku pola
magnetycznego wywołany przez impuls RF

FAT SAT – technika tłumiena sygnału NMR od protonów zawartych w lipidach komórek
tłuszczowych

FID (Free Induction Decay) - sygnał swobodnej relaksacji odbierany przez cewkę nadawczą.

FLAIR – pewna modyfikacja sekwencji T2-zależnej, gdzie obszary z małą ilością wody
ukazywane są w ciemniejszych barwach, zaś obszary z dużą ilością wody – w jaśniejszych.
Obrazowanie w tej sekwencji znajduje dobre zastosowanie w wykrywaniu chorób
demielinizacyjnych.

Funkcjonalne MRI – badanie czynnościowe mózgu, technika tworzenia map aktywności
mózgu przy wykorzystaniu zjawiska zmiany poziomu utlenowania krwi.

GE (Gradient Echo) – sygnał NMR wytworzony na skutek zastosowania odwróconego
gradientu, również nazwa techniki obrazowania MR

Hydrografia MR – obrazowanie płynów statycznych

Indukcja pola magnetycznego - podstawowa wielkośc wktorowa, opisująca pole
magnetyczne. Definiuje jak silne jest to pole. Jednostka- tesla (T)

IR (Inversion Recovery) – technika NMR odwrócenia i odrostu, nazwa sekwencji w
obrazowaniu MR

Moment magnetyczny, M - wektor wypadkowy, który określa wielkość i kierunek pola
magnetycznego wybranego fragmentu badanego obiektu.

Moment magnetyczny jądra - wektor określający wielkość i kierunek pola magnetycznego
jądra.

Obrazowanie dyfuzyjne – mierzy dyfuzję molekuł wody w tkance. Wyróżnia się tutaj
następujące techniki : obrazów tensora dyfuzji (DTI), które może być zaadoptowane do
obrazowania zmian w połączeniach istoty białej oraz obrazowanie zależne od dyfuzji (DWI),
które wykazuję się dużą skutecznością w obrazowaniu udarów mózgu.

Obrazowanie rezonansu magnetycznego(ang.MRI– magnetic resonance imaging)
nieinwazyjna metoda, która pozwala na uzyskiwanie obrazów odpowiadających przekrojowi
przez określoną strukturę ciała. Metoda ta opiera się na zjawisku jądrowego rezonansu
magnetycznego. Wykorzystuje silne pole magnetyczne o natęzeniu od 0,1 do 3

Obrazy T1-zależne – najlepiej oddające wizualnie strukturę anatomiczną mózgu, gdzie
istota biała ukazywana jest w jasnych kolorach, zaś istota szara w ciemnych, płyn mózgowo-
rdzeniowy, ropień i guz na ciemno, a miąższ wątroby na jasno.

Obrazy T2-zależne – na których istota biała ukazywana jest w ciemniejszej barwie, zaś istota
szara w jaśniejszych, płyn mózgowo-rdzeniowy, guz, ropień, naczyniak wątroby i śledziona –
na jasno, a wątroba i trzustka – na ciemno.

PC (Phase Contrast) – angiografia kontrastująca fazę, jedna z technik angiograficznych MR

Piksel - element powierzchni obrazu.

Precesja lub ruch precesyjny – zjawisko zmiany kierunku osi obrotu obracającego się ciała.
Oś obrotu sama obraca się wówczas wokół pewnego kierunku w przestrzeni zakreślając
powierzchnię boczną stożka.

Przesunięcie chemiczne – określa położenie sygnału w widmie NMR i wyrażane jest w
jednostkach ppm (parts per million – część na milion).

Relaksacja - powrót układu spinów jądrowych do stanu równowagi termodynamicznej.
Równanie Larmora - Częstotliwość precesji jest proporcjonalna do natężenia indukcja pola
magnetycznego. Jest to najważniejsze równanie opisujące zjawisko NMR.

Gdzie:
ω- częstotliwość kołowa
γ- współczynnik żyromagnetyczny, ma określoną wartość dla poszczególnych cząstek, dla
wodoru wynosi 42,6 MHz/T.
B- oznacza indukcję pola magnetycznego, która w systemach MRI wynosi najczęściej 1,5 lub
3 T.

Skanowanie lokalizacyjne – pobranie strukturalnego obrazu mózgu w płaszczyźnie
strzałkowej, zwykle w kilkunastu warstwach.

Sekwencja EPI (echo-planar imaging) – sekwencja, umożliwiająca rejestrację zmiany
aktywności mózgu podczas wykonywania określonego zadania przez osobę badaną.

Spin - Skwantowany moment pędu. Podstawowa własność cząstek elementarnych. Nie
wynika on z ruchu danej cząsteczki względem innych lecz z samej natury tej cząsteczki.

Spektroskopia - dział fizyki atomowej i jądrowej oraz chemii atomowej badający struktury
energetyczne cząsteczek, atomów, jąder atomowych i cząstek elementarnych, obserwując i
analizując energię promieniowania emitowanego, pochłanianego lub rozpraszanego przez
dany obiekt fizyczny.

Spektroskopia EPR (Spektroskopia Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego) - jest
techniką pozwalającą na wykrycie związków posiadających niesparowane elektrony, czyli
będące wolnymi rodnikami

Spektroskopia NMR - polega na wzbudzaniu spinów jądrowych znajdujących się w
zewnętrznym polu magnetycznym poprzez szybkie zmiany pola magnetycznego, a następnie
rejestrację promieniowania elektromagnetycznego powstającego na skutek zjawisk relaksacji

Spektroskopia rezonansu magnetycznego in vivo – wyspecjalizowana technika związana
z obrazowaniem rezonansu magnetycznego, umożliwiająca uzyskanie informacji o składzie
biochemicznym w wybranych lokalizacjach organizmu w sposób nieinwazyjny.

Środki kontrastowe w badaniach RM – dzielimy je na pozytywne i negatywne.
Środki kontrastowe pozytywne są to paramagnetyki skracające czas relaksacji T1, zbudowane
w oparciu o związki gadolinu, manganu, dysprozu i żelaza. Obecnie w praktyce klinicznej
wykorzystuje się paramagnetyki, których podstawowym składnikiem jest gadolin, należący
do lantanowców pierwiastek ziem rzadkich.
Środki kontrastowe negatywne skracają czas relaksacji T2, zmniejszając intensywność
sygnału w tkance wzmocnionej preparatem. Jej obraz jest wówczas ciemniejszy od tkanki
bez wzmocnienia. Do tych związków należą superparamagnetyki i ferromagnetyki. Efekt
działania środków jest najlepiej widoczny w sekwencji echa gradientowego.


Dysproz – składnik środków cieniujących pozytywnych i negatywnych, używany jest w
diagnostyce niedokrwienia serca i mózgu.

TE (Time of Echo) – czas echa, w sekwencji czas od momentu wzbudzenia impulsem RF do
uzyskania sygnału echa

TI (Time of Inversion) – czas inwersji

TOF (Time of Flight) – angiografia napływowa, jedna z technik angiograficznych MR

TR (Time of Repetition) – czas powtarzania, czas trwania elementarnej sekwencji

Traktografia (istoty białej mózgu) – nieinwazyjna technika obrazowania metodą
rezonansu magnetycznego umożliwiająca uwidocznienie kierunku i ciągłości przebiegu
włókien nerwowych. Uzyskane obrazy 2D i 3D są wykorzystywane do ustalenia wskazań/
przeciwwskazań i przy neuronawigacji w skomplikowanych zabiegach neurochirurgicznych.

Widma jednowymiarowe w fazie ciekłej – analizowana próbka musi być ciekła

Widma w fazie ciekłej, wielowymiarowe – analizowana substancja musi być rozpuszczona
w rozpuszczalniku deuterowanym.

Widma w fazie stałej – analizowana substancja jest ciałem stałym – umożliwia ona np.
obserwację sposobu uporządkowania kryształów